Doprava po celé ČR ZDARMA

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti SWS a.s.,

Dostihová 1, 763 15 Slušovice, IČO 63485826

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1773. 

pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese:

viago.cz

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti SWS a.s., identifikační číslo 63485826, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1773 (dále jen „Prodávající“) upravují dle § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese viago.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Kupující je v těchto Obchodních podmínkách v některých případech rozlišován na spotřebitele a podnikatele. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (§ 419 občanského zákoníku).   Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba definovaná v § 420 a násl. občanského zákoníku.  Kupující, který uvede při uzavírání kupní smlouvy název firmy či jméno a příjmení a připojí IČ, je považován za Podnikatele. Pokud Obchodní podmínky upravují některá práva společně pro Spotřebitele i Podnikatele, jsou Spotřebitel i Podnikatel označováni jako Kupující.

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese viago.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. 

V Kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od Obchodních podmínek, přičemž tato mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, nemá vůči nim žádné výhrady a jejich ustanovení nezakládají významnou nerovnováhu práv a povinností v neprospěch Spotřebitele.  

 

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webovém rozhraní obchodu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce, a při objednávání zboží, je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy případně ustanovení Obchodních podmínek či Reklamačního řádu.Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

   Uzavření kupní smlouvy
  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam a popis zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez/i včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ustanovení o zboží a jeho ceně jsou závazná s výjimkou zjevné chyby např. v ceně zboží, která se bude výrazně odchylovat od obdobného zboží v jiných obchodech, kdy Prodávající na tuto skutečnost upozorní ihned po jejím zjištění Kupujícího. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.  
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Je-li zboží doručováno na území jiného státu, je nutná pro uzavření Kupní smlouvy písemná dohoda o výši a způsobu úhrady těchto nákladů. 
  3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
 • údaje o Kupujícím (jméno, IČ, DIČ, doručovací adresa, fakturační adresa, telefon aj.)
 1. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil. Kupující není oprávněn měnit podmínky nabídky Prodávajícího, a to ani v nepodstatných změnách. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že mu byly Prodávajícím, zejména prostřednictvím webových stránek, Obchodních podmínek a Reklamačního řádu, sděleny informace dle ust. § 1811 a 1820 občanského zákoníku. 
 3. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího, příp. jiným dohodnutým způsobem. 
 4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek). Prodávající dále není povinen dodat objednané zboží v případě vyčerpání zásob tohoto zboží nebo při ztrátě schopnosti Prodávajícího plnit. Tato informace bude Kupujícímu sdělena bez zbytečného odkladu.
 5. Kupující souhlasí při uzavírání Kupní smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady s tímto vzniklé (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory a jiné) si hradí Kupující sám.

  Cena zboží a platební podmínky

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
 • v hotovosti v sídle prodávajícího na adrese SWS a.s., Dostihová 1, Slušovice
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • prostřednictvím platební brány Comgate
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 182905176/300, vedený u společnosti Československá obchodní banka (dále jen „účet prodávajícího“);
 1. Kupující je povinen současně s kupní cenou zaplatit Prodávajícímu také vyúčtované náklady spojené s balením a dodáním zboží. 
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy, přičemž Kupující je povinen uvést správný variabilní symbol platby. Závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 
 3. Je-li předmětem objednávky požadavek dodání speciálního zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, může být Prodávajícím požadována úhrada zálohy. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 5. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží nebo při expedici zboží na dobírku a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V případě osobního odběru zboží a platbě v hotovosti je faktura Kupujícímu předána v papírové formě. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

  Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem 
 2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud Spotřebitel porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, 
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. 
 1. Mimo případy uvedené v předchozím odstavci či v zákoně, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby, přičemž den převzetí se do této lhůty nezapočítává. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se Spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 2. Odstoupení od smlouvy Spotřebitel Prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Spotřebitel nemusí uvádět důvod odstoupení.  Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.
 3. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. 
 4. Prodávající je povinen Spotřebiteli vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele přijal. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Prodávající vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 5. Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 6. Zboží musí být vráceno Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení (ne na dobírku) kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na vrácení zboží nese Spotřebitel. 
 7. Spotřebitel bere na vědomí, že pokud u vráceného zboží bude snížena jeho hodnota jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, tj. zejména bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Spotřebiteli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody (pohledávka Prodávajícího) je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení kupní ceny (pohledávka Spotřebitele).
 8. Spotřebitel bere na vědomí, že má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo. 
 9. Odstoupení od Kupní smlouvy 
 10. Prodávající může odstoupit od Kupní smlouvy po potvrzení objednávky, zjistí-li věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má Prodávající k dispozici začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné Prodávajícím, kdy Prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě. O tomto odstoupení od Kupní smlouvy je Prodávající povinen Kupujícího neprodleně informovat. 
 11. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v důsledku zásahu vyšší moci, která mu nepřiměřeným způsobem ztíží, či dokonce znemožní řádné plnění, kdy vyšší mocí může být například válka, občanské nepokoje, živelné pohromy a jiné.
 12. Kupující může od smlouvy odstoupit v případech uvedených v občanském zákoníku zejména pak v ust. § 2106.
 13. Je-li společně s prodávaným zbožím poskytnuto v rámci vyhlášené akce další zboží zdarma (uváděno např. jako „promoakce“, „bundle“ „dárek“) je toto poskytnuto s rozvazovací podmínkou. Pokud dojde Kupujícím k odstoupení od smlouvy, pozbývá darování účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím vrátit v původním a nepoškozeném stavu i poskytnutý dárek příp. se dohodnout na jeho odkoupení za obvyklou cenu. 

  Přeprava a dodání zboží

  1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující nebezpečí škody na zboží okamžikem jeho předání přepravci k přepravě do místa určení a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době, a tím dojde k porušení jeho povinnosti, je povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč. Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně Kupujícího v nezbytně nutné výši je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu jednostranně započíst.
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, neměla zjevné vady a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

   Práva z vadného plnění, záruka

   1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy zejména pak občanským zákoníkem ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a Reklamačním řádem Prodávajícího. 
   2. Práva z vadného plnění (včetně volby nároku) se uplatňují bez zbytečného odkladu u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v sídle, místě podnikání, servisním středisku či osoby určené k opravě. Reklamace je uplatněna dnem, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
  1. Vadné plnění Podnikatel
  2. Pokud je na zboží poskytnuta záruka za jakost a v této době zboží není způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si nezachovalo obvyklé vlastnosti, odpovídá Prodávající za vady.
  3. Prodávající se zárukou za jakost zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tytéž účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti v reklamě nebo na obalu zboží.
  4. Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a 2096, či byla-li plněna jiná věc, případně má vady v dokladech nutných pro užívání věci (zákonná odpovědnost). 
  5. Kupující musí oznámit vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží, pokud nebyla sjednána záruka za jakost.
  6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Podnikatel práva uvedená v § 2106 občanského zákoníku, pokud své právo zvolí včas.
  7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má Podnikatel právo dle § 2107 občanského zákoníku. 
  8. Prodávající není povinen nároku Kupujícího z vadného plnění vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
  9. Prodávající je povinen rozhodnout o vadném plnění včetně odstranění vad v přiměřené lhůtě.
  10. Vadné plnění Spotřebitel
  11. Je-li Kupujícím Spotřebitel, platí kromě obecných ustanovení i následující.
  12. Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc nemá při převzetí vady. Zejména Prodávající Spotřebiteli odpovídá, že v době, kdy kupující věc převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li takové ujednání takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jím prováděné, že zboží se hodí k účelu užití Prodávajícím uváděnému nebo obvyklému, zboží bylo dodáno v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  13. Projeví-li se vady v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, není-li prokázán opak.
  14. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době do 24 měsíců od převzetí. Je-li na obalu, návodu k použití či v reklamě uvedena doba k použití platí ustanovení záruky za jakost. 
  15. U použitého zboží Prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu Prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má Spotřebitel v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
  16. Nemá-li zboží vlastnosti dle odstavce 7.12., může Spotřebitel požadovat dodání nové věci bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, týká-li se vada pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména jde-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu odstranění vady nebo může odstoupit od smlouvy. 
  17. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři odstranitelné vady současně), může Spotřebitel uplatnit právo na dodání nové věci, výměnu součásti či odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci či opravu věci, ev. Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době, může požadovat Spotřebitel přiměřenou slevu.
  18. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
  19. Prodávající je o nároku povinen rozhodnout bezodkladně, u složitých případů do 5 pracovních dnů od reklamace, případně o tom, že k rozhodnutí je potřeba odborné posouzení. Reklamaci včetně odstranění vady, je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, nedohodnou-li se strany na delší lhůtě. V případě marného uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy, viz nároky dle bodu 7.16.

   Další práva a povinnosti smluvních stran

   1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od Prodávajícího či dopravce, není-li dohodnuto jinak.
   2. Kupující prohlašuje, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu, včetně fotografií nabízeného zboží, jsou chráněny autorským právem a bez souhlasu Prodávajícího nesmějí být jakkoliv kopírovány či používány. Kupující se zavazuje, že nebude vyvíjet žádné činnosti, které by mu umožnily neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení nebo jiné součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
   3. Prodávající nepřijal žádné závazné kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 občanského zákoníku.
   4. Prodávající neodpovídá za chyby vzniklé zásahem třetích osob do webové stránky Prodávajícího nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

    Ochrana osobních údajů 

    1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytovaná v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonnými předpisy ČR. 
    2. Osobními údaji Kupujícího se rozumí jméno a příjmení, adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo (podnikatelé, plátci DPH), telefonní číslo, adresa elektronické pošty, IP adresa a číslo bankovního účtu. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření Kupní smlouvy.
    3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
    4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele za účelem zajištění realizace práv a povinností z Kupní smlouvy (SWS a.s., poskytovatelé přepravních služeb, servisní střediska).
    5. Spokojenost Kupujícího s nákupem se může zjišťovat prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod Prodávajícího zapojen. Dotazník může být Kupujícímu zaslán po každém nákupu, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítne zasílání obchodních sdělení Prodávajícího nebo neodvolá svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení je využíván zpracovatel, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely může Prodávající předávat informace o zakoupeném zboží a e-mailovou adresu Kupujícího. Za účelem hodnocení nákupu předá Prodávající informace o objednávce spolu s e-mailovou adresou Kupujícího společnosti Seznam.cz. Ta je pak může použít k získání nezávislého hodnocení produktů a služeb. Předané osobní údaje budou drženy jen po dobu nezbytnou k tomuto použití.
    6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, po kterou je Prodávající povinen jakožto správce uchovávat osobní data podle oprávněného zájmu, obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou Kupující ke zpracování udělil souhlas.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
    7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
    8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
   • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
   • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
   1. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   2. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

    Doručování

    1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou (u Kupujícího na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu), osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou v objednávce Kupujícího.
    2. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po jejím doporučeném předání poštovnímu úřadu k doručení pro příjemce, den odeslání se do této lhůty nezapočítává, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak desátým pracovním dnem po odeslání. 

     Rozhodování sporů

     1. Veškeré spory z Kupní smlouvy a v souvislosti s ní vůči Kupujícímu, který není Spotřebitelem, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, v jednacím místě ve Zlíně, jedním rozhodcem určeným (jmenovaným) podle jeho Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.
     2. Spory z Kupní smlouvy vůči Spotřebiteli budou řešeny před věcně a místně příslušným obecným soudem.
     3. Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy  info@viago.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
     4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
     5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

      Závěrečná ustanovení

      1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo založený Kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že smluvní vztah a práva a povinnosti z něj vyplývající se řídí českým právním řádem. Aplikace Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží se vylučuje.
      2. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Prodávající může Obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Na změnu Obchodních podmínek bude Kupující upozorněn na titulní straně webových stránek Prodávajícího. Objednáním zboží Kupující stvrzuje svůj bezvýhradní souhlas s nimi.
      3. Ostatní, Kupní smlouvou ani Obchodními podmínkami neupravené záležitosti, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími platnými právními předpisy, ve znění pozdějších změn a doplňků.
      4. Obchodní podmínky si může Kupující vytisknout nebo uložit prostřednictvím příslušných funkcí internetového prohlížeče.
      5. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
      6. Kontaktní údaje Prodávajícího: poštovní adresa pro doručování SWS a.s., Dostihová 1, 763 15 Slušovice, adresa pro doručování elektronické pošty info@viago.cz.
      7. Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 14.8.2023 
     Zpět do obchodu